شماره تماس : 02171353244

با توجه به اهمیت تقدیر و تشکر از واحدهای توسعه تحقیقات بالینی در ارزشیابی سالیانه وزارت بهداشت، کلیه مقاله‌ها، پایان‌نامه‌ها و گزارشات پایانی طرح‌هایی که از مشاوره‌های واحد بهره‌مند شده‌اند. الزامی است، در قسمت تقدیر و تشکر نام مرکز را وارد کنند.

نحوه نگارش نام واحد در انتساب سازمانی نویسندگان(Affiliation) و تقدیر و تشکر از واحد به جهت خدمات ارائه شده به شکل زیر می‌باشد:

 

Torfe Clinical Research Development Unit

نحوه نگارش تقدیر و تشکر:

نویسندگانی که از خدمات واحد توسعه تحقیقات بالینی طرفه جهت مشاوره جستجو، ویرایش مقاله و .... بهره‌مند شده‌اند، الزامی است مطابق یکی از الگوهای زیر در مقاله، پایان‌نامه و.. خود، از مرکز توسعه تحقیقات بالینی طرفه، تقدیر و تشکر نمایند.

Acknowledgements: The authors would like to thank Torfe Clinical Research development unit, for ….......... assistance.
 

Acknowledgements: The authors would like to thank Torfe Clinical Research development Unit and Dr/Mrs. /Mr. ...... for editorial/statistical/ search/ assistance.
 

تقدیر و تشکر:
نویسندگان مقاله از واحد توسعه تحقیقات بالینی طرفه و جناب آقای/ سرکار خانم ......... به خاطر مشاوره و همکاری ....... تشکر و قدردانی می نمایند.

 

قابل توجه دستیاران و اساتید محترم :

 

جهت ارتباط با واحد کتابخانه و  واحد پژوهش  مرکز پزشکی طرفه :

مسئول واحد کتابخانه و واحد پژوهش : خانم فهیمه غلامحسین

شماره تماس :  71353243- 09195081106

آدرس پست الکترونیک :  Torfehlibrary@gmail.com

Fahim2011gh@sbmu.ac.ir

با توجه به اهمیت تقدیر و تشکر از واحدهای توسعه تحقیقات بالینی در ارزشیابی سالیانه وزارت بهداشت، کلیه مقاله‌ها، پایان‌نامه‌ها و گزارشات پایانی طرح‌هایی که از مشاوره‌های واحد بهره‌مند شده‌اند. الزامی است، در قسمت تقدیر و تشکر نام مرکز را وارد کنند.

نحوه نگارش نام واحد در انتساب سازمانی نویسندگان(Affiliation) و تقدیر و تشکر از واحد به جهت خدمات ارائه شده به شکل زیر می‌باشد:

 

Torfe Clinical Research Development Unit

نحوه نگارش تقدیر و تشکر:

نویسندگانی که از خدمات واحد توسعه تحقیقات بالینی طرفه جهت مشاوره جستجو، ویرایش مقاله و .... بهره‌مند شده‌اند، الزامی است مطابق یکی از الگوهای زیر در مقاله، پایان‌نامه و.. خود، از مرکز توسعه تحقیقات بالینی طرفه، تقدیر و تشکر نمایند.

Acknowledgements: The authors would like to thank Torfe Clinical Research development unit, for ….......... assistance.
 

Acknowledgements: The authors would like to thank Torfe Clinical Research development Unit and Dr/Mrs. /Mr. ...... for editorial/statistical/ search/ assistance.
 

تقدیر و تشکر:
نویسندگان مقاله از واحد توسعه تحقیقات بالینی طرفه و جناب آقای/ سرکار خانم ......... به خاطر مشاوره و همکاری ....... تشکر و قدردانی می نمایند.

 

فایل‌ها