اعضای شورای پژوهشی مرکز

دکتر همایون نیک خواه

رئیس شورای پژوهشیو
سرپرست واحد توسعه
تحقیقات بالینی

چشم پزشک(فلوشیپ شبکیه و لیزر)

دکتر حسین محمدربیع

عضو شورای پژوهشی

چشم پزشکی (فلوشیپ قرنیه و سگمان قدامی)

دکترمحمد مهدی حاتمی

عضو شورای پژوهشی

چشم پزشک(فلوشیپ بیماری های گلوکوم

دکتر مریم نجفی

عضو شورای پژوهشی

چشمپزشک(فلوشیپ جراحی پلاستیک و ترمیمی چشم)

دکتر محدثه فیضی

عضو شورای پژوهشی

چشم پزشک(فلوشیپ استرابیسم و اکوپلاستیک)

بهاره خیری

مشاور آمار

کارشناسی ارشد آمارزیستی

فاطمه کاظمی لایق

کارشناس پژوهشی

کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

 

 

فایل‌ها