محورهای اصلی منشور حقوق بیمار به شرح ذیل است:

 1. دريافت مطلوب خدمات سلامت حق بيمار است.
 2. اطلاعات بايد به نحو مطلوب و به ميزان كافي در اختيار بيمار قرار گيرد.
 3. حق انتخاب و تصميم‌گيري آزادانه بيمار در دريافت خدمات سلامت بايد محترم شمرده شود.
 4. ارائه خدمات سلامت بايد مبتني بر احترام به حريم خصوصي بيمار(حق خلوت) و رعايت اصل رازداري باشد.
 5. دسترسي به نظام كارآمد رسيدگي به شكايات حق بيمار است.

  در ذیل چند مورد از اصولی که در رابطه با رعایت حقوق بیمار می بایست در بیمارستان مورد توجه قرار گیرد ارائه شده است:

 1.          کلیه کارکنان بیمارستان موظفند کارت شناسائی را که توسط واحد منابع انسانی تهیه شده بر روی سینه نصب نمایند.
 2.  اعضای گروه پزشکی مسئول ارائه مراقبت به بیمار، در ابتدا می بایست خود را به بیمار معرفی نموده و رتبه حرفه ای و سمت خود در تیم مراقبتی را به اطلاع بیمار و همراه وی برسانند. 
 3. خدمات ارائه شده به بیماران می بایست با رعایت شأن و منزلت انسانی، احترام به ارزشها ، اعتقادات فرهنگی و مذهبی وی و بر پایه صداقت ، انصاف، ادب، همراه با مهربانی و فارغ از هر گونه تبعیض قومی، فرهنگی، مذهبی ناشی از نوع بیماری و جنسیتی باشد.
 4. اخذ رضایت آگاهانه از بیمار در مورد انجام هر گونه تحقیق یا پژوهش، شوک درمانی، پرتودرمانی، شیمی درمانی، آنژیوگرافی، اعمال جراحی، و .... مطابق با قوانین و اصول مندرج در اخلاق پزشکی و منشور حقوق بیمار ضروری است.
 5. بیمارستان می بایست سیستمی برای رسیدگی و پاسخگوئی به شکایات بیماران و همراهان ایشان داشته باشد.
 6. بیمارستان باید به صورت منظم از بیماران نظر سنجی نموده و میزان رضایت ایشان را از خدمات ارائه شده مورد بررسی قرار دهد. 
 7. در ارائه خدمت به بیماران می بایست حریم خصوصی ایشان رعایت گردد .

 سایر استانداردهائی که در رابطه با منشور حقوق بیمار می بایست در بیمارستان رعایت گردد به صورت دستورالعملهای کاری تدوین شده و در اختیار واحدهای مرتبط قرار می گیرد. ضمناً میزان رعایت منشور حقوق بیمار توسط چک لیستهائی از طرف معاونت درمان بیمارستان از طریق مصاحبه با بیماران مورد ارزیابی قرار می گیرد.

فایل‌ها