اهداف مرکز

1. تشویق و ترغیب اجرای پژوهش های بالینی مرکز

2. فرآهم آوردن تسهیلات موردنیاز پژوهش های بالینی

3. توانمندسازی اعضای هیئت علمی بالینی در امر پژوهش

4. ارتقا کمی و کیفی مقالات پژوهشی مرکز

5. حمایت مالی از پژوهش های بالینی مرکز

6. جلب مشارکت کلیه اعضای هیئت علمی مرکز در طرح های تحقیقاتی مشترک مراکز توسعه تحقیقات بالینی

7. بررسی و تصویب طرح های پژوهشی پیشنهادی و پایان نامه های تحقیقاتی فراگیران

8. تلاش در جهت نهادینه کردن پژوهش در مرکز

9. تلاش در جهت ادغام فعالیت های پژوهشی در آموزش و درمان

10. تلاش بر حسن انجام فعالیت های پژوهشی

11. تدوین اولویت های پژوهشی مرکز

 

فعالیت و برنامه های آموزش و پژوهش

کارگاه های آموزش در پژوهش

مشارکت در برگزاری کنگره های سراسری چشم پزشکی

مراکز تحقیقاتی که با آنها پروژه های مشترک علمی پژوهشی و یا تفاهم نامه داشته ایم

مرکز تحقیقات چشم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

مرکز تحقیقات بصیر

دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

 

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب