معرفی واحد توسعه تحقیقات بالینی مرکز پزشکی آموزشی درمانی طرفه
واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان طرفه از سال1394به طور رسمی فعالیت خود را در زمینه مطالعات
تحقیقات علمی(بنیادی، بالینی و کاربردی) آغاز کرد و در همان سال طبق آیین نامه معاونت ریاست محترم
دانشگاه، اعضای شورا منصوب گردیدند، از آن سال ها تا کنون این واحدفعالیت هایی را در جهت ارائه خدمات
پژوهشی، ایجاد فضای مطالعاتی و پژوهشی، بررسی طرح های تحقیقاتی، برگزاری کلاس ها و کارگاه های آموزشی
و پژوهشی انجام داده است. شورای پژوهشی مرکز هم به طور منظم و طبق آیین نامه تا کنون تشکیل و ایفای
وظیفه نموده است.این واحد درمحل طبقهدوم ساختمان اصلی به مساحت حدود80متر مربعدر جنب کتابخانه
بیمارستان مستقر می باشد.

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب