1- نوشتن دستور ترخیص توسط پزشک معالج

2- تحویل پرونده بیمارتوسط منشی بخش به واحد ترخیص

3- مراجعه همراه بیمار به واحد ترخیص جهت ترخیص بیمار

4- بررسی صورتحساب بیمار ودریافت مدارک بیمه وارجاع به صندوق

5-مراجعه همراه بیمار به صندوق ودریافت قبض صندوق

6- ارائه قبض صندوق به واحد ترخیص

7- صدور برگ ترخیص نهائی توسط واحد ترخیص در دونسخه سفید وزرد

8-تحویل نسخه سفید برگ ترخیص به بخش مربو طه وخروج بیمار از بخش

9- تحویل نسخه زرد وبرگ ترخیص به نگهبانی وخروج بیمار از بیمارستان

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب