تقویم جلسات شورای پژوهشی سال 1394

رئیس کمیته: دکتر محمد فقیهی

دبیر کمیته: دکتر ژاله رجوی

اعضای شورای پژوهشی: دکتر حسین ضیایی، دکتر حسین محمدربیع، دکتر سعید کریمی، دکتر همایون نیک خواه، دکتر علیرضا رمضانی، دکتر مرتضی انتظاری، دکتر حامد اسفندیاری، دکتر محدثه فیضی، دکتر آزاده دوزنده، خانم سمیه نوروزعلی، خانم فهیمه غلامحسین، زهره نظری

ردیف

تاریخ

روز

ساعت

مشاهده صورتجلسه

1

6/4/1394

شنبه

9-8 صبح

 

2

13/4/1394

شنبه

9-8 صبح

 

3

20/4/1394

شنبه

9-8 صبح

 

4

03/05/1394

شنبه

9-8 صبح

 

5

14/5/1394

چهار شنبه

9-8 صبح

 

6

17/5/1394

شنبه

9-8 صبح

 

7

7/6/1394

شنبه

9-8 صبح

 

8

14/6/1394

شنبه

9-8 صبح

 

9

21/6/1394

شنبه

9-8 صبح

 

10

28/6/1394

شنبه

9-8 صبح

 

11

11/7/1394

شنبه

9-8 صبح

 

12

25/7/1394

شنبه

9-8 صبح

 

13

23/8/1394

شنبه

9-8 صبح

 

14

26/8/1394

سه شنبه

9-8 صبح

 

15

30/8/1394

شنبه

9-8 صبح

 

16

14/9/1394

شنبه

9-8 صبح

 

17

28/9/1394

شنبه

9-8 صبح

 

18

5/10/1394

شنبه

9-8 صبح

 

19

12/10/1394

شنبه

9-8 صبح

 

20

19/10/1394

شنبه

9-8 صبح

 

21

26/10/1394

شنبه

9-8 صبح

 

22

28/10/1394

دوشنبه

9-8 صبح

 

23

3/11/1394

شنبه

9-8 صبح

 

24

24/11/1394

شنبه

9-8 صبح

 

25

8/12/1394

شنبه

9-8 صبح

 

26

15/12/1394

شنبه

9-8 صبح

 

27

22/12/1394

شنبه

9-8 صبح

 

 

 

فایل‌ها