تقویم جلسات شورای پژوهشی سال 1395

رئیس کمیته: دکتر محمد فقیهی

دبیر کمیته: دکتر ژاله رجوی

اعضای شورای پژوهشی: دکتر حسین محمدربیع، دکتر سعید کریمی، دکتر همایون نیک خواه، دکتر علیرضا رمضانی، دکتر مرتضی انتظاری، دکتر حامد اسفندیاری، دکتر سیامک دلفزای باهر، دکتر محدثه فیضی، دکتر آزاده دوزنده، خانم سمیه نوروزعلی، خانم آزاده حاصلی مفرد

ردیف

تاریخ

روز

ساعت

مشاهده صورتجلسه

1

21/1/1395

شنبه

9-8 صبح

 

2

28/1/1395

شنبه

9-8 صبح

 

3

4/2/1395

شنبه

9-8 صبح

 

4

11/2/1395

شنبه

9-8 صبح

 

5

18/2/1395

شنبه

9-8 صبح

 

6

25/2/1395

شنبه

9-8 صبح

 

7

8/3/1395

شنبه

9-8 صبح

 

8

22/3/1395

شنبه

9-8 صبح

 

9

29/3/1395

شنبه

9-8 صبح

 

10

26/4/1395

شنبه

9-8 صبح

 

11

2/5/1395

شنبه

9-8 صبح

 

12

16/5/1395

شنبه

9-8 صبح

 

13

23/5/1395

شنبه

9-8 صبح

 

14

30/5/1395

شنبه

9-8 صبح

 

15

6/6/1395

شنبه

9-8 صبح

 

16

13/6/1395

شنبه

9-8 صبح

 

17

27/6/1395

شنبه

9-8 صبح

 

18

8/8/1395

شنبه

9-8 صبح

 

19

15/8/1395

شنبه

9-8 صبح

 

20

22/8/1395

شنبه

9-8 صبح

 

21

4/10/1395

شنبه

9-8 صبح

 

22

11/10/1395

شنبه

9-8 صبح

 

23

18/10/1395

شنبه

9-8 صبح

 

24

20/10/1395

دوشنبه

9-8 صبح

 

25

25/10/1395

شنبه

9-8 صبح

 

26

9/11/1395

شنبه

9-8 صبح

 

27

16/11/1395

شنبه

9-8 صبح

 

28

23/11/1395

شنبه

9-8 صبح

 

29

7/12/1395

شنبه

9-8 صبح

 

30

14/12/1395

شنبه

9-8 صبح

 

31

21/12/1395

شنبه

9-8 صبح

 

 

 

فایل‌ها