تقویم جلسات شورای پژوهشی سال 1396

رئیس کمیته: دکتر محمد فقیهی

دبیر کمیته: دکتر ژاله رجوی

اعضای شورای پژوهشی: دکتر حسین محمدربیع، دکتر سعید کریمی، دکتر همایون نیک خواه، دکتر علیرضا رمضانی، دکتر مرتضی انتظاری، دکتر حامد اسفندیاری، دکتر سیامک دلفزای باهر، دکتر محدثه فیضی، دکتر آزاده دوزنده، دکتر امیر اخوان آذر، خانم آزاده حاصلی مفرد، خانم فهیمه غلامحسین

ردیف

تاریخ

روز

ساعت

مشاهده صورتجلسه

1

19/1/1395

شنبه

9-8 صبح

 

2

26/1/1395

شنبه

9-8 صبح

 

3

9/2/1395

شنبه

9-8 صبح

 

4

16/2/1395

شنبه

9-8 صبح

 

5

23/2/1395

شنبه

9-8 صبح

 

6

30/2/1395

شنبه

9-8 صبح

 

7

6/3/1395

شنبه

9-8 صبح

 

8

27/3/1395

شنبه

9-8 صبح

 

9

24/4/1395

شنبه

9-8 صبح

 

10

26/4/1395

شنبه

9-8 صبح

 

11

2/5/1395

شنبه

9-8 صبح

 

12

21/5/1395

شنبه

9-8 صبح

 

13

28/5/1395

یکشنبه

9-8 صبح

 

14

4/6/1395

شنبه

9-8 صبح

 

15

 

شنبه

9-8 صبح

 

16

 

شنبه

9-8 صبح

 

17

 

شنبه

9-8 صبح

 

18

 

شنبه

9-8 صبح

 

19

 

شنبه

9-8 صبح

 

20

 

شنبه

9-8 صبح

 

21

 

شنبه

9-8 صبح

 

22

 

شنبه

9-8 صبح

 

23

 

شنبه

9-8 صبح

 

24

 

شنبه

9-8 صبح

 

25

 

دوشنبه

9-8 صبح

 

26

 

شنبه

9-8 صبح

 

27

 

شنبه

9-8 صبح

 

28

 

شنبه

9-8 صبح

 

29

 

شنبه

9-8 صبح

 

30

 

شنبه

9-8 صبح

 

31

 

شنبه

9-8 صبح

 

32

 

شنبه

9-8 صبح

 

 

 

فایل‌ها