قوانین مربوط به رفتارکارکنان:

       رعایت ادب و احترام در برخورد با ارباب رجوع ( بیماران، همراهان، دانشجویان، ....) 

       رعایت ادب و احترام در برخورد با مسئولان مافوق و همکاران

       رعایت سلسله مراتب اداری در انجام امور

       حفظ اصل رازداری و امانتداری در اطلاعات بیماران

       دلسوزی در حفظ اموال بیمارستان

       پرهیز از استعمال هر گونه مواد دخانی ( سیگار، پیپ، چپق، ....) در محیط بیمارستان 

       عدم استفاده از تلفن همراه توسط پرستاران در شیفتهای کاری

       رعایت نظافت، پاکیزگی و آراستگی ظاهر ، ضمن حفظ شئونات و موازین اسلامی و پرهیز از ژولیدگی و پریشانی.

       پرهیز از هرگونه تهمت، دروغگوئی، شایعه سازی، جوسازی و سایر صفات رذیله

فایل‌ها