مدیریت پرستاری مرکز پزشکی آموزشی درمانی طرفه

 

خانم کلثوم رئیس پور

کارشناس پرستاری

عناوین پستهای مورد تصدی

پرستار شاغل در بخش جراحی عمومی   بیمارستان هفده شهریور آمل

سرپرستار بخش گوش حلق بینی ، جراحی اعصاب  و ICUبیمارستان هفده شهریور آمل با حفظ سمت سوپروایزر آموزش

 مربی حق التدریس دانشکده پرستاری حضرت زینب (س) آمل دانشگاه علوم پزشکی مازندران

پرستار بخش زنان زایمان بیمارستان بوعلی

سوپروایزر اموزش بیمارستان بوعلی

کارشناس امور پرستاری معاونت درمان

مدیر پرستاری بیمارستان شهید مدرس

مدیر پرستاری بیمارستان طرفه

 

 

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب