خدمات قابل مشاوره ای و تحقیقاتیدر واحد توسعه تحقیقات بالینی طرفه
خدمات قابل مشاوره ای و تحقیقاتیدر این مرکزشامل کلیهپژوهش هایی استکه
درحوزه چشم پزشکیتوسط اساتید، دستیاران، کاروزران، دانشجوهای پزشکی،
پرستاران و کارمندانارائه می گرددبه طور مثال موضوعاتی از قبیل:
طرح خانمدکترمریم اورعی یزدانی با عنوانبررسیاثربخشیتزریق
بواسیزومابدر غدد میبومینلبه پلک در درمانMGDمتوسط تا شدیدو
علامتدار همراه با تلانژکتازیلبه پلک، در جلسه پژوهشی مورخ28/1/1400با
حضور اعضای شورای پژوهشی و مشاوران مورد بررسی قرار گرفت.
طرح خانمدکتر صدرالنساء نوروزیبا عنواناندیکاسیون ها و نتایج جراحی
تعویض لنز داخل چشمی (IOL) در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان طرفه
طی سال های1390تا1400،در جلسهپژوهشیمورخ25/2/1400با حضور
اعضای شورای پژوهشیو مشاوران مورد بررسی قرار گرفت.
طرح آقای دکتردکتر احمدحسنبا عنوانمشکلات سطح چشم پس از کاتاراکت
سرجری، در جلسه پژوهشی مورخ8/3/1400با حضور اعضای شورای پژوهشی
و مشاوران مورد بررسی قرار گرفت.

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب